Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 127
Tháng 11 : 540
Năm 2020 : 6.762
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCS MINH KHAI NHIỆM KỲ 2020 - 2023

                           ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCS MINH KHAI NHIỆM KỲ 2020 - 2023  

            

                   

 

                                                           NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 6.2020

I- Thông báo tình hình thời sự, chính sách NQ, chỉ thị của cấp trên liên quan đến tình hình nhiệm vụ chính trị ở chi bộ ( ghi tên văn bản)

1/Bản tin thông báo nội bộ Tháng 6 năm 2020

+Tin Tỉnh-Huyện-xã Minh Khai:

-Nổi bật tháng 4

-Công tác phòng chống dịch bệnh covits -19

-Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách  HCM

-Tin trong tỉnh:

-Tin trong huyện:

-Tin xã Minh Khai: Nông nghiệp đang tập trung thu hoạch lúa mùa-Chính quyền giữ vững an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ đất đai, - YT tuyên truyền và phòng trừ bệnh dịch – Văn hoá GD các nhà trường đang tập trung hoàn thành chương trình và ôn tập...

II- Đánh giá tình hình các mặt công tác tháng trước, những việc làm được, chưa làm được, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, HS, PHHS(Ghi cụ thể)

1) Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị.

- Làm tốt công tác tư tưởng chính trị trong chi bộ, trong nhà trường, bám sát vào quy chế của chi bộ, nhà trường.

- Đảng viên nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu trong mọi hoạt động.

- Khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc NQ của chi bộ và các VB của ngành, Đ.U, H.U.

-Tồn tại: +Còn một số CBGV- Đảng viên chưa nhận thức đầy đủ nên việc thực hiện kỷ cương nền nếp trong các hoạt động chưa thực sự có hiệu quả...

2) C«ng t¸c sè l­îng phæ cËp.

-Chi uỷ chi bộ đã tập trung lãnh đạo làm tốt công tác số lượng phổ cập

-Chi bé ®· tËp trung chØ ®¹o BPC

-Số lượng HS tham gia học trên lớp và trên truyền hình

-Tồn tại: Vẫn còn học sinh nghỉ học không có lý do

3) Lãnh đạo công tác chuyên môn.

a/Ban chi uỷ chi bộ đã tập trung chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Ban GH các tổ nhóm CM bám sát KH và triển khai KH của bộ phận CM, Tổ CM, đoàn thể, TV, TB, CN...

+ GH chØ ®¹o cho bé phËn CM, 2 tæ CM bám sát các VB-NQ-QC-ĐLNT

- Tổ chức dậy hoàn thành chương trình kì đến tuần 28

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế CM, PPCT giảm tải, TKB cho tất cả các lớp .

- Chỉ đạo bám sát chỉ tiêu và kế hoạch đầu năm tại hội nghị CBCC-VC và chương trình tinh giản

- Đánh giá, nhận xét, xếp loại đúng quy chế, đặc biệt là HD tinh giản, cơ số điểm của BGD

+Cách tiến hành: Giao cho GH, cïng tæ tr­ëng lập kế hoạch chi tiết, cụ thể hóa công việc và chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở bộ phận và tổ.

+Chỉ đạo BP thanh KT theo KH nhà trường

*Tồn tại: Việc thực hiện kỷ cương nề nếp trong các hoạt động còn hạn chế

b) Nâng cao chất lượng học tập của học sinh lớp 6-9, nhất là học sinh khối 9

* Chi bộ giao đ/c HP sắp xếp TKB cho hợp lý với thời tiết mùa hè, tăng cương TKB dậy thêm học thêm các môn Văn và Toán, Anh

c) Chỉ đạo việc bồi dưỡng học sinh giỏi.

4) Lãnh đạo công tác đoàn thể, quản lí cơ sở vật chất.

a) Hoạt động theo quy chế của cơ quan: Chi uỷ-Chi bộ-NT-Đoàn thể đồng thời đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo quy chế đặc biệt là thực hiện các văn bản của các cấp trong việc phòng chống dịch covit-19

b) Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn:

- Nêu cao tính dân chủ, đề xuất và tham mưu với công đoàn trong mọi hoạt động.

- Tổ chức cho CBGV nghỉ 01.5 vui tươi và hoàn thành nhiệm vụ được giao đồng thời vẫn thường trực trường để giải quyết các công việc chung của LĐ

- Tổ chức kiểm soát HS đến trường theo đúng văn bản chỉ đạo vẫn duy trì theo lịch học truyền hình

-Tån t¹i: Một số HĐ kết quả chưa cao như trách nhiệm của người trực ban, việc thực hiện kỷ cương nề nếp của CBGV.

c) Chỉ đạo việc nâng cao HĐ đoàn đội Chi uỷ CB chỉ đạo & giao cho(đ/c Thảo TPT) cùng với BCH đoàn nhất là TPT đã làm khá tốt

- Chủ động chỉ đạo hoạt động đoàn đội nhằm đạt được mục tiêu: không có hoặc vi phạm những quy định, chấm dứt những vi phạm mà nhà trường thường xuyên nhắc nhở.

- Theo dõi tình hình hoạt động của học sinh trên nhiều kênh thông tin.

- Tổ chức HĐ theo KH của Đoàn đội theo dõi thi đua trong các HĐ.

-Tån t¹i: Sù phèi hîp gi÷a ®oµn ®éi vµ GVCN ch­a cao, việc chỉ đạo và đôn đốc thực hiện chưa sát sao các bảng tin, theo dõi hàng ngày chưa được cập nhật kịp thời để báo cáo

-Giáo dục ý thức tự giác của HS còn hạn chế

d) Quản lí và sử dụng tài sản, cơ sở vật chất của nhà trường. Chi uỷ CB chỉ đạo & giao cho BGH chỉ đạo và tổ chức sử dụng và bảo quản CSVC

5) Công tác khác: - Tập trung cao cho hoạt động rà soát và xây dựng PPCT theo HD tinh giản của BGD, SGD, PGD chuẩn bị cho việc tổ chức học khi HS trở lại trường có hiệu quả

- Chỉ đạo và tổ chức cho HS học trên truyền hình theo lịch của SGD, PGD, nhà trường...

- Hoạt động đoàn thể, BPCM...theo văn bản đã có hiệu quả

6) Công tác xây dựng đảng:Thực hiện quán triệt các nghị quyết, văn bản của huyện ủy

-Thực hiện nghiêm túc các VB các cấp đã ban hành .

- Thực hiện tốt nghị quyết của chi bô

- Phân công đảng viên theo dõi, GV phô tr¸ch c¸c m¶ng c«ng viÖc cụ thể cho từng ĐV

III- DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6.

1/ Tập trung lãnh đạo về công tác TTCT cho CB đảng viên, GV, HS, PHHS.

* BP:+ Tăng cường giám sát, đôn đốc CBGV-HS thực hiện tốt nội quy, quy chế trong trường, lớp, tổ, nhóm, đoàn thể. các thành viên làm công tác trực ban nâng cao trách nhiệm trong công việc được giao.(CĐ đ/c Bùi Hà, Tình, P. Anh, Mai); (Tổ CM đ/c Xoan, Nhung); Tổ CN Khối 6 đ/c Phạm Anh, Dược; Khối 7 đ/c Hường, Huân; Khối 8 đ/c Thơm, Tình, Trung; Khối 9 đ/c Xoan, Nhung, Hà,   

+Tập trung vào việc thực hiện các quy định, các văn bản chỉ đạo khi HS đến trường kiểm tra đôn đốc thực hiện ... chỉ đạo chung đc Sản, Hương, Thảo TPT, Khối 6 giao đ/c Phạm Anh-Dược; Khối 7 giao đ/c Hường; Khối 8 giao đ/c Tình, Trung,  Khối 9 giao đ/c Xoan-Nhung-Hà

+Có ý thức trong các hoạt động đầu giờ, tiết học, giờ ra chơi thực hiện việc tránh nắng

+Tăng cường hoạt động của GH-CĐ-Đoàn-Đội-GVCN-TTND-Ban thi đua-GV trực ban

+Tăng cường công tác thanh tra đột suất ( Ban TT đ/c Sản, Hương, Xoan, Hà, Nhung, Huờng, Vân Anh, ...) các hoạt động, sử lý kịp thời các sự vụ xẩy ra

+ Tăng cường hoạt động kiểm tra đôn đốc, lập báo cáo.

-Giao cho các đ/c ĐV thuộc bộ phận nào, tổ chức đoàn thể, đã được phân công trên... phối hợp với các đ/c đứng đầu, giáo viên có liên quan để chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

-Làm tốt công tác tham mưu tuyên truyền với các cấp uỷ đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể, và PHHS về sự phối hợp giữa Đảng-CQ-Nhà trường- Gia đình và XH. để giáo dục đạo đức HS & CBGV nhất là cuối năm và hè

BP:-Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Tuyên truyên trên các cuộc họp, tuyên truyền trong toàn thể liên đội... ( Từ GH đến các tổ chức trong trường...)

-Rà soát kế hoạch và các quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên

2/ Tập trung chỉ đạo cho công tác nâng cao chất lượng GDTD- Đánh giá xếp loại HS-Tổ chức thi – xét TNTHCS và ôn thi vào lớp 10-xét lên lớp

+Duy trì SL- Kiên quyết không để học sinh bỏ giờ bỏ buổi, không cho ra ngoài khi không có lý do chính đáng. Phát hiện kịp thời khi HS có biểu hiện ho sốt trong giờ học  

+ Thực hiện nghiêm túc PPCT-TKB, QC CM, kế hoạch của bộ phận CM, tổ CM sau khi đã được tinh giản

BP:Rà soát PPCT sau khi xây dựng lại(TTCM, cá nhân, BG hàng tuần(Cá nhân, Ban GH, VP, ban TT)

+ Tiếp tục đổi mới cách thiết kế bài soạn, sử dụng trang thiết bị đồ dùng có hiệu quả, đổi mới PPDH (HD HS phân tích, tổng hợp, rèn kỹ năng nói, kẻ vẽ, viết trình bầy...) sau tinh giản

+ Bám sát các văn bản đánh giá xếp loại nhất là HD của BGD sau khi tinh giản và TT 58, các công văn đã thông báo trên gmai, Zalo. Yêu cầu CBGV bám sát kế hoạch và chỉ tiêu đầu năm xong có tinh linh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn.

+ Tổ chức CĐ giảng dậy

theo CT

tinh giản và “Ôn tập”;  soạn giảng của GV và học tập

của HS; Rút kinh nghiệm có tác dụng

+ Tổ chức giảng dậy nghiêm túc, đúng quy chế, thống kê vào điểm theo HD tinh giản, duyệt đảm bảo đúng tiến độ, chính xác...

BP:- GV các môn vừa dậy vừa XD đề cương ôn tập chi tiết theo từng nội dung có trọng tâm, kèm theo thời gian và hoạt động của thầy –trò theo từng buổi, tiết; chỉ đạo cho HS làm đề cương.

- Duyệt trên QLĐ trược khi vào sổ điểm lớp theo HD tinh giản

- Chuẩn bị thật chu đáo các loại hồ sơ chuẩn bị phê duyệt cuối kì cuối năm tự kiểm tra  hồ sơ lớp 9 và duyệt PGD từ K6-9

+ Kiểm tra đột suất, toàn diện ở tất cả GV.

+ Tổ chức tổng kiểm tra nề nếp thực hiện quy chế chuyên môn.đón kiểm tra PGD

+ Kiểm tra kế hoạch của bộ phận thiết bị, thư viện đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả PHBM , tủ thiết bị, phòng vi tính, giá sách thư viện

*BP: + Tăng cường hoạt động tổ, nhóm, bộ phận CM( Trao đổi bài, CĐ, ...)

+ Tăng cường thanh tra đột suất đánh giá thực chất việc soạn và dậy của thầy cũng như việc học của trò. ĐGXL nghiêm túc giờ dậy làm cơ sở XLCM giáo viên trong tháng 6 và cuối năm.

+ Kiểm tra hồ sơ giáo án nhất là việc thực hiện giáo án theo chương trình tinh giản.  

+ Tăng cường kiểm tra việc thực hiện trong sổ báo giảng, giáo án, sổ mượn trả đồ dùng

+ Tăng cường sử dụng phòng học bộ môn ưu tiên cho xếp TKB PBM liên tục các tiết hạn chế cơ nhỡ, các môn không được xếp TKB giảng dậy trong giai đoạn đầu tháng 5 có kế hoạch bổ sung vào dậy luân phiên khác bố trí

+ Kiểm soát chặt chẽ các tiết học

3/ Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch của nhà trường tổ, bộ phận, đoàn thể...

- Chỉ đạo thực hiện KH nhà trường – BPCM - Tổ CM - các đoàn thể ( Giao cho các đ/c phụ trách từng mảng công việc tổ chức thực hiện KH báo cáo về ban lãnh đạo)

4/ Chỉ đạo XDCSVC: Tiếp tục tham mưu để BTTHPHHS thực hiện mua sắm theo KH nhất là việc phòng chống bão lụt ...

5) Công tác xây dựng đảng. - Tiếp tục quán triệt các nghị quyết, văn bản của huyện ủy, đảng ủy đảng viên được dự đại hội đảng bộ phải chấp hành nghiêm túc các quy định của đại hội

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các VB các cấp đã ban hành.

- Tổ chức cho ĐV và CBGV-HS rà soát lại việc thực hiện cam kết

- Thực hiện tốt nghị quyết của chi bô

- Phân công đảng viên theo dõi và GV phô tr¸ch c¸c m¶ng c«ng viÖc

6/ Công tác khác:

+ Xây dựng đề án tham quan nghỉ mát và học tập hè 2020: Dự kiến 3 địa điểm (Đà Lạt-Nha Trang-Đà Nẵng) thời gian 7 ngày 6 đêm thời gian đi từ ngày 28.7 đến 3.8.2020 sẽ bàn bạc trong buổi họp

+Tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội đảng bộ huyện ngày 14 đến 16 tháng 6 năm 2020 và ngày bầu cử trưởng thôn 21.6.2020 (Giao cho BGH+BCHCĐ+Đoàn, đội ) xây dựng kế hoạch thực hiện

+Hồ sơ tài chính đón thẩm định, báo cáo thu chi năm học với HĐSP và PHHS vào kì họp cuối năm học, chuẩn bị kinh phí cuối năm học phục vụ các Hoạt động nhà trường

+Hồ sơ PC, KH phát triển giáo dục năm học 2020-2021, Pơ mit, QL điểm

+Lao động – HNDN- YTHĐ: Lao động: -Tổ chức cho HS khối 6+7 lao động vệ sinh theo lịch của liên đội. GVCN lớp chỉ đạo sát sao cho HS làm tổng vệ sinh trường lớp các lớp tiết sinh hoạt thứ 7 tổ chức cho các em tổng vệ sinh lớp học lưu ý phân nhóm không tập trung đông người ở một chỗ

-Tổ chức cho HS khối 8+9 lao động cải tạo quang cảnh toàn bộ khu bờ ao; khu sau nhà tầng, khu nhà WC đầu cổng, khu cổng đến tượng đài; khu sau nhà đa năng, bếp, khu WC mới và khu WC GV; khu sân sau từ tường tiểu học;

*BP: - GVCN nhận công việc xây dựng KH, phân công dụng cụ và công việc theo tổ, tổ chức cho HS lao động đảm bảo an toàn, có tính giáo dục, có hiệu quả trong công tác phòng dịch

* HNDN: GVCN khối 8 cùng HP, VP đối chiếu hồ sơ nghề khi có văn bản chỉ đạo

*BP: GVCN thông báo HS các loại giấy tờ đầy đủ theo quy định về hồ sơ.

*YTHĐ: Nhắc nhở HS giữ gìn sức khoẻ, đảm bảo quy định khi đến trường như đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, ngồi đúng vị trí, đi học đúng giờ.

+ Hoạt động đoàn thể:

*Chi bộ:  Tăng cường công tác tuyên truyền(Họp CB triển khai học tập văn bản), xây dựng kế hoạch thực hiện các biện pháp tích cực đảm bảo an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên và HS .

-Các đ/c(Sản-B.Hà-Tình-P.Anh-Xoan-Nhung-Thảo-Trung) XDKH chi tiết cụ thể về thời gian, địa điểm, con người, nội dung công việc,...để chỉ đạo các đoàn thể, tổ, khối, lớp thực hiện nghiêm túc

+ Công đoàn:  Tổ chức tốt tháng hoạt động mạnh chào mừng ngày lễ lớn bằng nhiều việc làm cụ thể như: Thực hiện kỷ cương nề nếp, hội giảng vòng 2, ... Có các biện pháp để tổ chức thực hiện

- Phối hợp với đoàn đội đôn đốc, kiểm tra CBGV thực hiện nhiệm vụ được giao

- Chỉ đạo sát sao GV trực tuần yêu cầu theo dõi ghi chép đầy đủ diễn biến các hoạt động

+ Đoàn +Đội: Tổ chức kiểm tra đánh giá TĐ và tổ chức thực hiện có hiệu quả

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách có lịch chi tiết trong tuần thể hiện rõ nội dung công việc làm, thời gian, con người, địa điểm...

- Tăng cường giáo dục đạo đức, phòng chống tai tệ nạn xã hội, kiểm tra đánh giá góp ý kịp thời để chấn chỉnh việc thực hiện các nhiệm vụ

- Tổ chức các hoạt động có hiệu quả ( Vệ sinh, truy bài, thể dục, chăm sóc bồn cây, đánh giá thi đua, ...hàng ngày).

- Phối hợp chặt chẽ với GVCN lớp rà soát các đối tượng HS cá biệt, HS hư, HS có nguy cơ bỏ học, có biện pháp giáo dục.

+ Thiết bị+Thư viện + Phòng máy tính:

- Tiếp tục rà soát lại các loại hồ sơ sổ sách đón KT của huyện và PGD, SGD,

( Thảo: PTB+Tủ TB+ PTV)-(GV dậy  P Tin)- (Thảo TPT: phòng đoàn đội) –(GV dậy PBM) các tủ thiết bị theo môn được phụ trách).

- Sắp xếp lại các phòng như bộ môn, tủ thiết bị, giá sách, bàn đọc, ...

- Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện của CBGV và HS

- Đ/C Thu: KT-VP rà soát lại toàn bộ CSVC để tham mưu tu sửa, mua sắm

+ Công tác chủ nhiệm:

- Hoàn tất các loại hồ sơ sổ sách cụ thể: Sổ chủ nhiệm-Sổ điểm-Học bạ-sổ đầu bài-các biên bản hội họp PHHS...; ( lưu ý bổ sung các nội dung còn thiếu

- Tập trung giáo dục đạo đức HS nhất là HS cá biệt, HS có hoàn cảnh khó khăn, HS có nguy cơ bỏ học, HS có biểu hiện sa sút về tư tưởng nhất là HS khối 8+9

- Tổ chức cho HS lao động theo lịch yêu cầu GV có mặt để chỉ đạo

+ Công tác tài vụ:  Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách năm 2018-2019 và biểu mẫu Quí II năm 2020 và kinh phí chi chuẩn bị tổng kết năm học

- Thanh quyết toán hết tháng 6 năm 2020 ( Chi tất cả các khoản còn tồn đọng năm 2019 đến hết tháng 6.2020).

- Tiếp tục bổ sung kế hoạch ngân sách năm 2020 và Quý III năm 2020 ( lưu ý tăng cường cho các hoạt động )

+ Hội phụ huynh học sinh: Phối hợp với nhà trường tập trung giáo dục đạo đức, nâng cao chất lượng văn hoá cho HS, đôn đốc nhắc nhở con em thực hiện tốt nội quy, quy chế, các văn bản của trường, PGD, SGD đặc biệt là ôn thi vào lớp 10

- Tu bổ sửa chữa CSVC các phòng chức năng, phòng học, phòng truyền thống, bộ môn, tin, xây dựng kế hoạch tham mưu với PHHS của năm học 2020-2021

+ Củng cố HS tốt nghiệp THCS lớp 9, xét tốt nghiệp lớp 9 và lên lớp 6-7-8

*Ngoài ra còn các nội dung khác sẽ bổ sung sau.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới