Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 124
Tháng 11 : 529
Năm 2020 : 6.751
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH HỘI THI GG, GVCN GIỎI CẤP TRƯỜNG - TRƯỜNG THCS MINH KHAI NĂM HỌC 2020 - 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS

cấp trường năm học 2020-2021

 

Căn cứ Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 “Ban hành Quy định về Hội thi GVDG cơ sở giáo dục mầm non; GVDG, GVCNLG cơ sở giáo dục phổ thông” của Bộ GD&ĐT;

Căn cứ công văn số: 173/GDĐT-THCS “V/v hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS năm học 2020-2021” ngày 07/10/2020 của Phòng GD&ĐT Vũ Thư;

Căn cứ vào 05 – KH/THCS  “Vv hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học năm học 2020-2021ngày 18 tháng 10 năm 2020 của trường THCS Minh Khai

Trường Minh Khai xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS năm học 2020-2021 của nhà trường như sau:

I. Mục đích, yêu cầu của Hội thi

1. Mục đích

- Tạo phong trào thi đua trong, thúc đẩy hoạt động chuyên môn trong nhà trường

- Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp.

- Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, tiếp cận, sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và công tác chủ nhiệm lớp.

- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

2. Yêu cầu

- Dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi.

- Đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đảm bảo thực chất.

- Đảm bảo đúng quy định của chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành.

II. Đối tượng, tiêu chuẩn và số lượng tham dự Hội thi

  1. Đối tượng:

 GV đăng kí GVG và GVCNG cấp trường

2. Tiêu chuẩn tham dự Hội thi:

2.1. Đối với GVG:

Đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong đó các tiêu chí của Tiêu chuẩn 2 (Tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ) được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức tốt.

2.2. Đối với GVCNG:

Đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong đó các tiêu chí tại Tiêu chuẩn 3 (Tiêu chuẩn Xây dựng môi trường giáo dục) và Tiêu chuẩn 4 (Tiêu chuẩn Phát triển mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội) được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức tốt.

  1. Số lượng tham dự Hội thi

- BGH nhà trường.

- GV hai tổ chuyên môn

III. Thời gian, địa điểm, kinh phí tổ chức Hội thi

- Tuần 2 tháng 11

- Bài dạy: Chương trình tuần 9 +10

- Địa điểm: Trường  THCS Minh Khai.

  - Kinh phí khen thưởng được trích từ quỹ thi đua khen thưởng của nhà trường, mức khen thưởng theo quy định của  nhà trường

-  Sử dụng kết quả hội giảng: công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.

IV. Các quy định khác để đáp ứng yêu cầu của Hội thi.

1. Đánh giá giờ dạy:

-  Thang ®iÓm bµi d¹y theo thang ®iÓm trong phiÕu ®¸nh gi¸ giê d¹y(20®iÓm).  §iÓm d¹y cña mçi gi¸o viªn lµ ®iÓm TB cña 3 gi¸m kh¶o, ®iÓm chung cña mçi GV ®­îc BGH vµ hai ®/c Tæ tr­ëng tæng hîp sau ®ã xÕp thø tù tõ 1 ®Õn hÕt (xÕp theo tæ).

-  Sau khi héi gi¶ng kÕt thóc, BGH cïng hai tæ tr­ëng, CTC§ tæng hîp, häp rót kinh nghiÖm tæng kÕt.

-  Hai tæ tr­ëng tæ chøc häp rót kinh nghiÖm. Héi gi¶ng ë tæ chuyªn m«n thËt nghiªm tóc, t×m ®­îc ®iÒu hay còng nh­ h¹n chÕ trong tõng giê d¹y; vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong hå s¬, gi¸o ¸n.

- Thông báo kết quả hội giảng:
      + Sau mỗi tiết dạy, rút kinh nghiệm, hoàn thiện phiếu đánh giá tiết dạy, cập nhật kết quả lên lịch dự giờ.

+ Kết thúc hội giảng: tiến hành tổng kết hội giảng cấp trường, hoàn thiện biên bản tổng kết hội giảng. Nộp hồ sơ hội giảng của tổ cho chuyên môn trường (Giáo án, phiếu đánh giá tiết dạy, biên bản). Chọn và lập danh sách giáo viên có tiết dạy đạt kết quả cao, ƯDCNTT hiệu quả, đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
       2. Công nhận kết quả hội giảng:

-  Sử dụng kết quả hội giảng: công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.

- Khen thưởng: cá nhân có kết quả cao được nhà trường tuyên dương, khen thưởng.

3. Ban tổ chức + Giám khảo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thị Hương

Phụ trách nhà trường - PHT

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Kim Xoan

TT tổ KHXH

Phó ban

3

Phạm Thị Thu Hường

TP tổ KHXH

GK

4

Lê Thị Bích Hồng

GV Văn – Sử

GK

5

Nguyễn Thị Hồng Nhung

TT tổ KHTN

GK

6

Bùi Thị Bích Hà

TP tổ KHXH

GK

7

Nguyễn Thị Hà

GV Sinh

GK

 

4. Đăng kí bài dạy

TT

HỌ TÊN

TÊN BÀI DẠY

MÔN,
LỚP

1

Nguyễn Thị Hương

Cảnh khuya

Văn 7B

2

Tạ Thị Thúy Thảo

Học hát: Khúc hát chim sơn ca

Nhạc 7C

3

Bùi Thị Bích Hà

Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Toán 9C

4

Nguyễn Thị Phương Mai

Luyện tập (TH bằng nhau cạnh - cạnh - cạnh)

Toán 7B

5

Phạm Văn Huân

Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Toán 7C

6

Đoàn Tất Trung

Rút gọn phân thức

Toán 8A

7

Nguyễn Thị Hà

Đột biến gen

Sinh 9A

8

Nguyễn Thị hồng Nhung

Đồ thị của hàm số y= ax + b

Toán 9A

9

Kiều Huy Tuấn

Cưa và đục kim loại

CN 8C

10

Hoàng Thị Dược

Bội chung nhỏ nhất

Toán 6A

11

Trần Thị Nhung

Bài chạy TTTC

TD 7A

12

Lê Thị Thơm

Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Hóa 9B

13

Dương Thị Yến

Bài tập sử dụng hàm để tính toán

Tin 7A

14

Phạm Thị Vân Anh

Ước chung lớn nhất

Toán 6C

15

Hoàng Thị Xuân Thu

Tiếng gà trưa

Văn 7C

16

Vũ Hải Huyền

Tạo dáng và trang trí lọ hoa

MT 7B

17

Phạm Thị Loan

Unit 6 – lesson 1

Anh 8A

18

Lê Thị Hồng

Cụm danh từ

Văn 6B

19

Nguyễn Thị Kim Xoan

Bếp lửa (tiết 1)

Văn 9C

20

Phạm Thị Thu Hường

Unit 6 – B1

Anh 7A

21

Lê Thị Tình

Ôn dịch thuốc lá

Văn 8C

22

Nguyễn Thị Hà

Ánh trăng

Văn 9B

23

Phạm Thị Loan

Các nước Tây Âu

Sử 9A

24

Phạm Thị Chóng

Vùng động bằng sông Hồng (T2)

sử 9B

22

Nguyễn Thị Vân Anh

Unit 6, a2

Anh 8B

 

V. Tổ chức thực hiện

- Yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên trong toàn trường nghiêm túc thực hiện kế hoạch, đảm bảo công tác hội giảng thực hiện đúng quy định, nghiêm túc, khách quan, công bằng góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.                                                       

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (Để báo cáo);

- Cán bộ, giáo viên nhà trường (Để thực hiện);

- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hương

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới